print this page

Decostere Accountancy : ook uw adviseur in vermogensplanning

23.11.2018

Heeft uw schenking onder het nieuwe erfrecht (in werking 01/09/2018) nog dezelfde gevolgen/waarde als onder het oude erfrecht? Indien niet, kan u nog actie ondernemen? Wat zijn de concrete gevolgen van schenkingen gedaan vóór 01/09/2018 op twee verschillende tijdstippen?

Hebt u schenkingen gedaan tijdens uw leven, dan zullen deze schenkingen bij uw overlijden verrekend worden bij het openvallen van uw nalatenschap. Dit om na te gaan of bepaalde erfgenamen niet benadeeld zijn geweest door deze eerdere schenkingen.  Maar aan welke waarde worden deze eerdere schenkingen verrekend in de nalatenschap?


Volgens het oude erfrecht wordt een schenking van roerend goed (aandelen, gelden, effectenportefeuille) gewaardeerd aan de waarde op de dag van de schenking en wordt een schenking van een onroerend goed (vastgoed) gewaardeerd aan de aarde op de dag van overlijden.  Het nieuwe erfrecht maakt komaf met deze verschillende behandeling in die zin dat de waardering gebeurt de dag van de schenking, evenwel met een indexatie tot de dag van het overlijden.  Deze regels gelden zowel bij de inbreng van schenkingen gedaan als voorschot op erfenis (om een gelijkheid te realiseren tussen de kinderen), als voor de inkorting (om te vermijden dat er teveel aan anderen is geschonken ten nadele van de kinderen).  Mogelijks hebben deze waarderingsregels andere gevolgen dan u in gedachten had bij het verrichten van deze schenking.  De nieuwe waarderingsregels zijn immers ook toepasselijk op schenkingen gedaan vóór 01/09/2018. Geeft u voorkeur aan de toepassing van de oude waarderingsregels dan moet een verklaring van behoud afgelegd worden vóór 01/09/2019 voor de notaris. Opgelet, schenkingen gedaan onder voorbehoud van vruchtgebruik (of met vervreemdingsverbod) worden nog anders behandeld.

Uw gewone volmacht vervalt bij onbekwaamheid bv. Dementie, coma, geestesziekte. De zogenaamde “zorgvolmacht” kan hier een uitweg bieden en kan daarenboven worden gebruikt als planningstechniek op het ogenblik dat u niet meer bekwaam bent om nog handelingen te stellen. Door de opmaak ervan vermijdt u bovendien inmenging van derden bij het beheer van uw vermogen.  U kan ook specifieke instructies geven aan uw lasthebber bv. verbod tot verkoop van verhuurd vastgoed, verrichten van schenkingen op vooraf bepaalde tijdstippen, …

Bovenstaande items zijn maar enkele voorbeelden van zaken die vaak in familiale planning naar boven komen.

Decostere Accountancy staat reeds vele jaren haar klanten bij in het structureren van het familiaal vermogen.  Gemoedsrust en een lange termijnvisie staan daarin centraal.  Een team van gespecialiseerde juristen staat garant voor een kwaliteitsvolle uitwerking.  Bovendien kan elke situatie vanuit verschillende invalshoeken belicht worden door de vele kennisdomeinen die Decostere Accountancy in huis heeft: fiscaliteit, vennootschapsrecht, vermogensplanning, financieel beleid en een warme menselijke aanpak.

 

Terug naar het overzicht